Informacja RODO, Biuro rachunkowe Perfect, Ksiegowość, Nowy Sącz

Informacja RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 roku, jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WU (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanego dalej RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barbara Irzyk prowadząca Biuro Rachunkowe „PERFECT” w Nowym Sączu, przy ulicy Rynek 30/6, nr telefonu 504-694-742 , adres e-mail irzykbarbara@gmail.com (dalej jako „ADO”).

 1. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Państwa dane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług księgowych. Będą to cele związane m.in. z wypełnieniem obowiązków kadrowo – płacowych dotyczących zatrudnienia pracowników i innych zatrudnionych oraz wypełnienie obowiązków księgowych związane m.in. z wystawianiem faktur, prowadzeniem PKPiR lub innych ewidencji podatkowych, obliczaniem podatków, tworzeniem i wysyłką deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych itp.

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby (m.in. pracownicy biura, którym zostały nadane stosowne upoważnienia, aby mogli wykonywać swoje obowiązki) podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami księgowymi; przede wszystkim ZUS i Urząd Skarbowy.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Kodeksu Pracy. Większość dokumentów będzie przechowywana przez okres 10 lat (przepisy podatkowe plus okres archiwizacji). Po zakończeniu współpracy dokumenty są przekazywane klientowi i to on odpowiada za ich przechowywanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami. Również klient odpowiada za dokumenty, które są mu okresowo przekazywane np. po zakończeniu roku podatkowego.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych

 2. Prawo do modyfikacji swoich danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się

 3. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych

 4. Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego

 6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przez jej wycofaniem

Wymienione prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem danych na adres podany w punkcie 1.

 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podania swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług.

 do_gory